کتاب «شکاکیت به جهان خارج و امکان معرفت(بررسی راهکار برون گرایی در رد شکاکیت)» اثر حمید علائی نژاد منتشر شد.

به گزارش گروه ادبیات خبرگزاری هنرآلاین، کتاب «شکاکیت به جهان خارج و امکان معرفت(بررسی راهکار برون گرایی در رد شکاکیت)» اثر حمید علائی نژاد در ۱۷۶ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

شکاکیت به جهان خارج، دیدگاهی معرفت شناختی است که بر اساس آن ما انسان‌ها علی الاصول نمی‌توانیم به جهان خارج معرفت داشته باشیم. این کتاب به بررسی پاسخی به شکاکیت اختصاص دارد که بر اساس دیدگاه متافیزیکیِ «برون گرایی معنایی» ارائه شده است. برونگرایان معتقدند پذیرش برون‌گرایی معنایی می‌تواند تحقق فرضیه‌های شکاکانه را رد کند و در نتیجه کذب ادعای شکاک را نشان دهد. بر اساس پژوهش حاضر به نظر می‌رسد علی رغم این که بسیاری از استدلال‌های برون‌گرایانه در ردِ شکاکیت موفق نیستند، می‌توان استدلالی برون گرایانه ارائه کرد که به گونه قابل قبول شکاکیت و جهان خارج را رد کند.

2 (37)

ساختار اثر

این کتاب در شش فصل تالیف شده است؛ فصل اول با عنوان «شکاکیت فلسفی به جهان خارج» پس از بیان مقدمه شکاکیت فلسفی به جهان خارج و پاسخ به شکاکیت را بیان می‌کند.

فصل دوم با عنوان «برون‌گرایی معنایی» برون‌گرایی پاتنم و برون‌گرایی برج را به رشته تحریر درآورده است.

نویسنده در فصل سوم با عنوان «استدلال برون‌گرایانه پاتنم علیه شکاکیت» استدلال ضد شکاکانه پاتنم و انتقادهایی به استدلال پاتنم را شرح داده و تقریر بروکنر از استدلال پاتنم و تقریر دیویس از استدلال پاتنم را بررسی کرده است.

«استدلال‌های ساده بروکنر علیه شکاکیت» عنوان چهارمین فصل از کتاب حاضر است که در آن بروکنر و استدلال برون گرایانه پاتنم، استدلال‌های ساده بروکنر و آموزه دسترسی ویژه و استدلال‌های برون گرایانه علیه شکاکیت به نگارش درآمده است.

فصل پنجم با عنوان «ارزیابی استدلال‌های برون گرایانه رایت و نونان علیه شکاکیت» مشکل دوری بودن استدلال‌های برون گرایانه، تقریر رایت از استدلال پاتنم و تقریر نونان از استدلال رایت را بیان می‌کند.

ششمین و آخرین فصل از کتاب مذکور با عنوان «آیا برون گرایی معنایی در رد شکاکیت به جهان خارج موفق است؟» نقد استدلال‌های برون گرایانه علیه شکاکیت و پیشنهاد استدلالی برون گرایانه علیه شکاکیت را مورد تأکید قرار داده است.

علاقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www.bustaneketab.ir  مراجعه کنند.