و ای کاش این فقط یک قصه بود...

این فصل قصه کربلا فصل کسی است که پشت یارانش پنهان نشد و پیشاپیش مردم بود، همان طور که شایسته یک امام است؛ اصلا این فصل فصل امام است.

نخستین روایت عاشورایی با ضبط استودیویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.25M :حجم فایل صوتی | 00:55:58 :زمان فایل صوتی