نمایش مجلس تقلید، کاش چشم نمی دید، مضحکه قتل امیرکبیر