فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

  • یرشاد اونگاروف خبر داد؛

    نایب مفتی اداره دینی مسلمانان قزاقستان گفت: اداره دینی مسلمانان قزاقستان همیشه برای همکاری‌های سازنده با نمایندگان کشورهای خارجی به خصوص با کشور مسلمان و دوست مانند ایران آماده است.