به گزارش گروه ادبیات خبرگزاری هنر ایران، کتاب «توجیه معرفت شناختی گواهی از منظر شهید محمد باقر صدر» اثر مصطفی ملکی در ۱۶۰ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

گواهی راهی است برای دستیابی به باور و شناختی که دیگران از واقعیات دارند، و «شناخت دیگران از واقعیات» می‌تواند پنجره‌ای باشد رو به حقایقی نو که بیشترین دانستنی‌ها را در اختیار ما می‌گذارد. باورهای مبتنی بر گواهی، حجم گسترده‌ای از باورهای هر کس را در بر می‌گیرد و بررسی معرفت شناسانه آن از وظایف فلسفه است.

نویسنده در این کتاب با بهره‌گیری از دیدگاه‌های شهید محمد باقر صدر توانایی آدمیان را در «شناخت حقایق جهان از راه گواهی» بررسی کرده است. شهید صدر در دیدگاه‌های معرفت شناسانه‌اش گاه ویژه‌ای به روش استقرایی داشته است و چون قدرت توجیه‌گری روش استقرایی همواره مورد نقّادی اندیشمندان بوده، شهید صدر با در نظر داشتن انتقاداتِ وارد شده، کوشیده است از ارزشمندی باورهای به دست آمده از این روش، دفاع کند.

2 (12)

ساختار اثر

این کتاب در شش فصل تألیف شده است؛ فصل اول با عنوان «در باب مفاهیم کانونی و پیشینه شناسی» مفاهیم کانونی، چیستی یقین و قطع اصولی در برابر یقین منطقی را بررسی کرده و علم اجمالی، معرفت اخلاقی و معرفت نظری و معارف اولیه و ثانویه را تبیین کرده است.

فصل دوم با عنوان «توجیه استقراء از دیدگاه صدر» نظریه توجیه شهید صدر، انواع استدلال در نظر شهید صدر و توجیه استقرا در نظر شهید صدر را به رشته تحریر درآورده است.

«مسائل معرفت شناسانه گواهی» عنوان سومین فصل از کتاب حاضر است که در آن فروکاهش گرایی و نافروکاهش گرایی، معرفت آفرینی یا تنها توجیه‌گری و صدق منطقی و صدق اخلاقی مورد تأکید قرار گرفته است.

نویسنده در فصل چهارم با عنوان «گواهی و تقسیمات آن» مقصود از گواهی، خبر متواتر و خبر واحد و گواهی مستند به حس و گواهی مستند و حدس را بررسی می‌کند.

فصل پنجم با عنوان «دیدگاه صدر در باب گواهی» ضمن بیان صدق منطقیِ باورهای گواهی دهنده، صدق اخلاقی گواهی‌دهنده، توجیه استقرایی متواترات در دیدگاه شهید صدر و عوامل ذاتی مؤثر را شرح می‌دهد.

«نقدی بر دیدگاه‌های شهید صدر» عنوان ششمین و آخرین فصل از کتاب مذکور است.

علاقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www.bustaneketab.ir  مراجعه کنند.