پیمان جبلی امروز و بعد از جلسه هیات دولت پیرامون حواشی ایجاد شده در برنامه به افق فلسطین نکاتی را در میان خبرنگاران بیان کرد.