گروه فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: این نویسنده، داستان «رگ‌زنی» را در راستای کتاب‌های تاریخی که پیش‌تر نوشته آماده انتشار دارد و به هنرآنلاین گفت: موضوع داستان به زندگی امیرکبیر اختصاص دارد و راوی داستان مهدعلیا است.

او روایت داستان توسط مهدعلیا را از زاویه دید مخالف تفاوت «رگ‌زنی» دانست و افزود: داستان را کسی نقل می‌کند که مخالف امیرکبیر بوده و با دسیسه‌های که انجام داده نقش زیادی در قتل او داشته است. در حالی که معمولا راوی موافق شخصیت اصلی داستان است نه مخالف.

زمانی با بیان این که مخاطب علاوه‌بر مطالعه داستان «رگ‌زنی» با بخشی از تاریخ هم آشنا می‌شود، ادامه‌داد: در این کتاب به دو سه سالی که امیرکبیر از تبریز به تهران می‌آید و در مصدر حکومت قرار می‌گیرد، صدراعظم می‌شود و فرازونشیب‌های که طی کرده، پرداختم. همچنین در این اثر با اوضاع تاریخی ایران آشنا می‌شویم. درباره جنگ قدرت و لایه‌های پنهانی که در دربار ناصرالدین شاه وجود داشته، بازی‌های سیاسی و دخالت‌های که در آن مقطع سفرای انگلیس و روس و نفودی که در دربار داشتند نیز گفته‌ام. پیچیدگی دربار و قدرتی که زنان دارند از بخش‌های دیگر کتاب محسوب می‌شود.

او با این توضیح که امیرکبیر اولین قدم‌ها را برای رسیدن به توسعه برداشته ولی با کشته شدنش ابتر مانده، تصریح‌کرد: او بذرهایی را در حوزه صنعت، صنایع داخلی، اصلاح ساختار، مبارزه با فساد می‌کارد که این فعالیت در داستان بازخوانی شده است تا بدانیم این تاریخ دویست ساله چه آسیب و مشکلاتی را پشت سر گذاشته و چقدر مسایل تغییر کرده است.

زمانی که تصمیم دارد «رگ‌زنی» را برای چاپ به نشر فرهنگ اسلامی بسپارد، اضافه‌کرد: با توجه به این که زبان راوی این داستان مستندگونه متعلق به چند دهه قبل است سعی کردم به همان زبان کتابت برسم.