به گزارش هنر آنلاین هشت سکوی «سریا فیلم»،«منابع آموزشی هنر و رسانه»، «سرزمین آموزش»، «شگفت‌انگیزان»، «شبکه جهانی تعزیه»، «فیلم نیک»، «سینما همراه» و «مالی ایرانیان» مجوزهای خود را از ساترا دریافت کردند و تعداد سکوهای دارای مجوز از ساترا به ۴۳۷ سکو رسید.

این هشت سکوی صوت‌و تصویر فراگیر در هفته جاری مجـوز فعالیـت خـود را از سـاترا دریافـت کردند.

این رسانه‌ها بـا سپری کردن مراحل اداری، احراز شرایط صدور مجوز و شرکت در دوره‌های «مدیریت رسانه» و «مهارت ارزیابی محتوا» موفق بـه اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر(ساترا) شدند.

رســانه‌های صوت‌وتصویــر فراگیــر می‌تواننــد بــا مراجعــه بــه وبــگاه ســاترا بــه نشــانی www.satra.ir در بخــش ســامانه صــدور مجــوز این سازمان و یا مراجعه به نشانی https://mojavez.ir و انتخاب سازمان صدا و سیما در بخش جست‌و جوی پیشرفته، به‌منظور اخــذ مجوز اقــدام کننــد.