به گزارش هنرآنلاین،موزه شامل آثار متفاوتی از دوران باستان تا دوره معاصر و از تمدن ها و کشورهای مختلف است. بخش مهمی از مجموعه آثار این موزه مرتبط با دوره اسلامی به ویژه ایران و به خصوص سرامیک های سده میانه است.

گزینش آثار عباس اکبری در واقع به جهت نگاه معاصر به این پیشینه و در استمرار و ادامه سنت های سرامیک ایران در سده های میانه است.

اکبری1

این نگاه پیشتر در قالب فیلمی با محتوای مطالعه عملی ساخت مجسمه های زرین فام ایرانی بر اساس نمونه های موجود در این موزه و به همراه فیلم برگزاری یک کارگاه آموزشی ساخت این سفالینه ها در این موزه به عنوان بخشی از رویداد عمومی فرصت مطالعاتی وی ارائه شد.

اکبری2

آثار انتخاب شده از وی شامل مجسمه ، کاشی و ظرف می باشد . عباس اکبری عضو گروه مطالعات عالی دانشگاه کاشان است و آثار او تا کنون به موزه هایی مهمی چون ویکتوریا و آلبرت لندن ، آشمولین در آکسفورد، ژاک شیراک در پاریس ، آریانا در ژنو و.... راه یافته است.