سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: کتاب "از منظر روایت‌ها" شامل نقدها و مقالات اثر مسعود بیزارگیتی از سوی انتشارات ارنواز منتشر شده است.

برخی عناوین این کتاب چنین است: "منش دیالکتیکی روایت"، "روایت خلاق و ساختار اثر"، "به سوی روایت های نو"، "سویه روشن روایت"، "افق گشوده"، "درآمدی بر ارتباط تئوری سیستم‌ها با هنر"، "نوبل ادبی یا سیاسی"، "زیبایی شناسی یک روایت"، "دیالکتیک ارتباط" و... .

کتاب "از منظر روایت‌ها" دومین اثر در نقد ادبی مولف است که بسیاری از نقدها و مقالات آن پیشتر در مطبوعات مختلف منتشر شده است. فهرست این کتاب نشان از وجود سیزده نقد و 9 مقاله را دارد.

بخشی از مقاله "نوبل ادبی یا سیاسی": "فرایند تولید رمان پسامدرن مبتنی بر پدیدار روایت (=روایت ها) به مثابه هستنده (=هستنده‌های) واقعی شکل می گیرد. کلان روایت ها، واقعیت‌های بی چون و چرا، حقیقت‌های مطلق، در این روند فاقد جایگاهند. دال ها، جایگزین مدلول‌ها می شوند. و نشانه‌ها ( حتی افراط در کاربرد آنها ) ست که خواننده را به مشارکت در تولید ادبیت متن می کشاند."

بیزارگیتی در مطلبی با عنوان "ارتباط هنر با روان شناسی" می‌نویسد: " تضاد بین ضمایر ناخودگاه و خودآگاه- به عنوان بخشی از عنصرهای یاری کننده به هنرمند- ممکن است به تنشی روانی منجر شده و در روند آفرینشی به به هنرمند یاری رساند. اما هیچ دلیلی مبنی بر این که این تضاد گرایش غالب بر فرایندهای ذهنی هنرمند باشد وجود ندارد. اگر هنرمند به خلق اثری می‌پردازد که در آن اندیشه ای اجتماعی و بدیعی ترسیم می گردد، بدون وحدت بین دو سطح عالی عصبی، یعنی ساخت روانی نهفته و زیر قشری و ساخت انتزاعی و تفکر مفهومی قشر مغز، بدون همیاری و اشتراک مساعی و بدون کنترل بخش تفکر انتزاعی و شناختی تعقل امکانپذیر نیست."

همچنین در این کتاب و در جستاری با عنوان "افق گشوده" می‌خوانیم: "یکی از ویژگی های متمایز کننده داستان ها، منش زبانی و لحن نویسنده است، که موازی با حرکت درونمایه، نوع روایت، فضای روزمره ای که عملکرد متن به مخاطب نشان می دهد، رفتار خود را تنظیم می نماید. مبنا و ساختار روان شناختی این لحن و زبان، داستان ها را از همان صمیمیتی برخوردار می سازد، که رفتار نویسنده با تم هایی که با همه ی گذرا بودنش بر می گزیند.

تلفیق این نوع لحن و درونمایه، در تبیین فضا و اتمسفر داستان که منطبق با موقعیت اجتماعی است، در حقیقت توانایی ریچارد براتیگان را در موققعیت شناسی حیات دهه شصت میلادی آمریکا نشان می دهد..."

به گزارش هنرآنلاین؛ تاکنون از نویسنده کتاب "از منظر روایت‌ها" پانزده جلد کتاب در ایران و انگلستان چاپ و منتشر شده است.

کتاب "از منظر روایت‌ها" در 240 صفحه و در انتشارات ارنواز منتشر شده است.