کتاب عاشورا و تحریفات

  • چهارمین عنوان از مجموعه‌ «کتاب‌های طف» (مطالعات عاشورا) نشر آرما با عنوان «عاشورا و تحریفات» نوشته مرضیه محمدزاده با مقدمه‌ی محمدرضا سنگری منتشر شد.