کتابخوانه ملی ایران

  • در نشست بین‌المللی «کتاب،کهن‌ترین محور دوستی کشورهای عضو اکو»؛

    نشست بین‌المللی «کتاب،کهن‌ترین محور دوستی کشورهای عضو اکو» با هدف معرفی و تبادل تجربه‌های موجود در حوزۀ کتاب و کتابخانه‌های کشورهای منطقه اکو و با پوشش زندۀ تصویری شبکه کتاب برگزار می‌شود.