مهران مرادی

  • با حضور منتقدان تئاتر و متخصصان روانشناسی؛

    نشست نقد و بررسی نمایش«پس از» نوشته و کارگردانی مرتضی کوهی روز شنبه 19 خرداد با حضور تماشاگران در تئاتر هامون برگزار می شود.

  • برای دومین بار؛

    نمایش«پس از"»وشته و کارگردانی مرتضی کوهی با استقبال مخاطبان و همکاری مجموعه تئاترشهر برای چند اجرای محدود تمدید شد.

  • با استقبال تماشاگران؛

    نمایش «پس از» به نویسندگی و کارگردانی مرتضی کوهی که یکی از موفق ترین نمایش های مجموعه تئاتر شهر در بهار 1403 به شمار می رود یک هفته دیگر بر