محمد فیلی

  • بازیگر مجموعه مختارنامه: حامی بزرگی مانند صندوق اعتباری هنر داریم

    مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با حضور در بیمارستان محل بستری استاد محمد فیلی، بازیگر سینما و تلویزیون، از این هنرمند پیشکسوت عیادت و در جریان روند درمانی وی قرار گرفت.

  • محمد فیلی بازیگر پیشگسوت می‌گوید اینکه می‌شنویم تولیدکننده ایرانی مجبور است برای جلب توجه مشتری خود از مارک‌های خارجی بر روی لباس ایرانی استفاده کند باعث تأسف بسیار است.