عامه پسند

  • از حاشیه تا متن فیلم اجتماعی این روزهای سینمای ایران؛

    فیلم «عامه پسند» با پرتره‌ای از کاراکتر فهیمه آغاز می‌شود در حال بوتاکس؛ با پرتره‌ای از همین شخصیت هم به پایان می‌رسد ولی این بار در حالیکه از بوتاکس صرف‌نظر می‌کند؛ این دو سکانس چکیده‌ای است از آنچه قرار است در فیلم ببینیم.