شهید احمد کاظمی

  • چهل‌و‌دومین جشنواره فیلم فجر؛

    نگاه فیلم به شهید احمد کاظمی، نگاهی جدا از یک فرمانده و شهید است؛ نگاهی جدا از کاظمیِ خرمشهرها؛ احمد کاظمی در این فیلم شاید نماینده تمام مردانی باشد که مرد میدان و عمل هستند و تنها به حرف اکتفا نمی‌کنند.