روز فرهنگ عمومی

  • امروز در تقویم رسمی کشور با عنوان فرهنگ عمومی نام‌گذاری شده است؛ مؤلفه‌ای که در صورت ورود نگرش بنیادین، هنرمحور و پژوهشگر به آن، قادر خواهد بود مقوله مد و لباس را با تکیه‌ بر تکثر فرهنگی قومیت‌های ایرانی به‌ گونه‌ای تاریخ‌ساز تأویل و تفسیر کند.