رهبر جهانی کلیسای شرق اشوری

  • وزیر فرهنگ در دیدار با رهبر جهانی کلیسای شرق آشوری:

    محمدمهدی اسماعیلی با بیان اینکه فراهم کردن صلح، آسایش و زندگی مسالمت‌آمیز برای جهانیان، پیام اصلی ادیان آسمانی به شمار می‌رود، گفت: همواره در مقابل این نگاه ستودنی کسانی بوده و هستند که به دنبال نقار و شکاف جوامع جهانی‌اند و این جریان، دشمن مشترک ادیان به شمار می‌روند.