از کوره در رفتن

  • ضرب‌المثل‌های فارسی(5)؛

    ضرب‌المثل یکی از شاخصه‌های زبان فارسی است که کارآیی و کاربرد شگفت‌انگیزی دارد.