• شرکت کنندگان در نشست مدیران تئاتر غرب آسیا با حضور در تئاتر شهر از واحدهای مختلف این مجموعه دیدار و از نزدیک در جریان فعالیت‌های واحدهای مختلف قرار گرفتند.