گروه رادیو و تلویزیون هنرآنلاین،رستمی در بخشی از این برنامه گفت:در حد حال به هم زنی،درسخوان بودم.