به گزارش هنرآنلاین، دومین شماره از مجله پژوهشی «کتاب تئاتر» در زمستان ۱۴۰۲ منتشر می‌شود. 

از مدرسان و پژوهشگران حوزه هنرهای نمایشی دعوت می‌شود، مقاله‌های تئاتری خود را در یکی از سه قالب علمی‌پژوهشی، مروری و یا جُستاری (پژوهش‌های بیرون از ساختار علمی) به کتاب تئاتر ایمیل نمایند. 

«کتاب تئاتر» مجله پژوهشی صنف مدرسان تئاتر است که با مدیریت حسن پورگل‌محمدی و سردبیری بهزاد خاکی‌نژاد منتشر می‌شود. 

در این نشریه، پژوهش‌های صنفی تئاتر، مقاله‌های اعضای انجمن صنفی مدرسان تئاتر، مقاله‌های مدرسان هنرهای نمایشی و مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه دانش‌آموختگان تئاتر در اولویت چاپ قرار دارند.