به گزارش هنر آنلاین ، براساس مصوبه شورای اسناد ملّی کشور، عملکرد مجموع دستگاه‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه و وابسته، شرکت‌ها و نهادها در سال ۱۴۰۱ مورد ارزیابی قرار گرفته است.

بر اساس قوانین و مقررات، سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران وظیفه جمع آوری و حفظ اسناد ملّی، هویتی، اداری و میراث مکتوب ایران را به عهده دارد و بر اساس این وظیفه ذاتی، سازمان مکلف است برابر با بخشنامه ابلاغی، گزارش نحوه عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون مذکور را به رئیس جمهور و شورای اسناد ملّی در دوره‌های زمانی مشخص ارائه کند.

به همین منظور، عملکرد دستگاه‌های دولتی در سال گذشته، در زمینه اجرای قانون اسناد ملّی ایران، مدیریت و ساماندهی اسناد و مدارک، استانداردسازی محیط‌های نگهداری اسناد و مدارک کاغذی و الکترونیکی، شناسایی، ارزشیابی و انتقال اسناد با ارزش به آرشیو ملّی بررسی شد.

به این‌ترتیب عملکرد تعداد ۲۵ دستگاه دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه و وابسته، شرکت‌ها و نهادها در وضعیت همکاری خیلی خوب ،‌۱۴ دستگاه در وضعیت همکاری خوب، ۹ دستگاه در وضعیت همکاری متوسط، ۱۴ دستگاه در وضعیت همکاری ضعیف و ۱۴ دستگاه در وضعیت عدم همکاری قرار گرفتنه اند.

این ارزیابی‌ها توسط ریاست سازمان در قالب ارسال نزدیک به یکصد نامه به بالاترین مقام دستگاه‌ها ازجمله رؤسای قوا، کلیه اعضای هیأت دولت، رؤسای سازمان‌های ملّی و مدیران ارشد اجرایی ارسال شد. در ارزیابی انجام شده وضعیت کلی هر دستگاه با تمامی سازمان‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به صورت متمرکز انجام شده است.