به گزارش هنرآنلاین، 31 هنرمند برای فرارسیدن شب های قدر استوری منتشر کردند.

6fdb0f89-4d03-4428-b770-a7824a66ae5a

7ef9e52e-d447-47b2-bff0-f9997fd8ad9f

8f1a55d5-3c29-4d09-9ef8-591358c87719

9dfdb823-41ad-4805-920a-d00b412182bb

65c8db7a-3642-4a2a-9057-f9451080aded

72bc3a5e-d31c-4095-99d7-5ec531e2414b

179f3a2e-9cb2-483a-bab1-97b6a1c2e201

748f8540-32b9-4e37-9079-648049ee47b3

831fdbe7-3c59-4ebe-a9e7-3e240ecb3058

866a00f9-b355-4bee-af75-7855d7c25ba8

05786e6e-6165-4835-8c6d-66edd67000dd

39699a4f-ec91-47de-98c0-c49fbd1aab70

562366cd-0289-4451-a8f4-4969c55aa0c8

670852d6-2647-4331-a129-1762437ceb65

b2a4d8ee-ef90-4ff4-a69e-5e387ee380f4

b2ac7dca-9cff-46f6-8535-80150a583af1

b5edb9d2-4ea1-404a-a7f5-7410fad523ac

b61555e0-5132-41f1-86db-729a7e0b478c

bab58c2c-ba46-4e97-b352-49c8a4c951c8

bdad6231-e6ac-4dbe-a476-8939e53486a4

c86c6f09-9db5-44c6-9fc1-95e129ca5a68

c59152b5-972a-4824-b310-4bf8cd179e30

dd11d5dd-9d9c-40d5-a0e4-0f5544cdda63

e9232c49-bf9b-4b83-aa3e-8639106d31f5

eabee1de-b704-421a-b290-c0f7977497d9

f4ecce98-fb49-4e08-8ac5-038e1c04693b

f7e19040-8b08-4271-aaab-7013c6cee6d5

3d956a34-8a50-4d97-a81d-ea387964844b

3f88557e-f69f-45ea-b8d3-af8fa1774a5d

4d87f28c-997d-4841-9f95-152453c615d7

5f415b0a-b525-44bd-8dfc-bda73ad2be3d