کریستین و کید

  • ایرانیزه کردن "رمان" به طرز گلشیری و بهره گرفتن از شگردهای کهن قصه‌نویسی‌ای که از بطن آثار منثور کلاسیک خودمان اخذ شده است مهم‌ترین خصیصه‌ این آثار، یعنی مسالمت با سنت و از طرف دیگر در سطح ماندن فرم در اثر داستانی را بر می‌سازد.