کتاب زیر و رو

  • کتاب دوزبانه (فارسی و انگلیسی) «زیر و رو» شامل مجموعه عکس و مقالات در نشر مانوش منتشر شد.