پوشاک دانش‌آموزان

  • عطیه پژم: "مدسازی را از مدارس شروع کنیم." این یک شعار تبلیغاتی نیست. این یک نظریه با پشتوانه منطقی برای حفظ بخش اعظمی از ارزش‌های ایرانی متمدن، هنرخیز و فرهنگ‌دوست است.