نمایشگاه گروهی عکس با نام "لبخند باشکوه اکبر رادی" در گالری آریا