نشست هم اندیشی حوزه طراحی و تولید روسری و پوشش سر با خبرنگاران