مرتضی زیوری

  • نمایش خیابانی "بشنو از فاطمه" به کارگردانی مرتضی وکیلیان، نمایش خیابانی "بوی بهشت" به کارگردانی زهرا غلامی و نمایش خیابانی "بانوی ماه" به کارگردانی مرتضی زیوری و ابراهیم رحیمی به همت کانون تخصصی تئاتر خیابانی در محوطه مجموعه تئاتر شهر اجرا شد.