فیلم گمیچی

  • نگاهی به فیلم "گمیچی"

    نزهت بادی: تأکید فیلمساز بر ایجاد غرابت و آشنایی‌زدایی از یک مکان معروف و شناخته‌شده در ابتدای فیلم حس اندوه و حسرت ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه را با نوعی بهت و حیرت توأمان می‌سازد.