ارسی

  • صنعت نجاری هنگامی‌ که با هنر ‏طراحی و ظرایف نازک کاری شیشه تلفیق شود حاصل آن پدیده ای زیبا و جذاب است ‏که ارسی نام میگیرد. ارسی در بسیاری از خانه‌های تاریخی ایران دیده می‌شود و زیبایی خاصی به این خانه‌ها بخشیده است.ارسی در اشکوب کوشک‌ها و پیشانی و رواق ساختمان‌های سردسیری بیشتر دیده می‌شود. نقش شبکه‌ای ارسی معمولا مانند پنجره و روزن‌های چوبی است.