۱۳۹۵ شنبه ۸ آبان
آخرین ویدئوها

موسیقی مطالب امروز: 2

سازهای در حال انقراض و غربت موسیقی مقامیمتأسفانه این روزها برخی سازها و حتی برخی موسیقی‌های نواحی، اوضاعشان چندان بر وفق مراد نیست و در خطر انقراض قرار گرفته‌اند.