داریوش مودبیان معتقد است؛ تلویزیون سرمایه خوبی از هنرهای نمایشی دارد اما برنامه‌ای برای استفاده از آنها ندارد.