هنرآنلاین:

روز نو

نوروز نو

از هودج گلبانگ نقل و نوید

تاجی از گل

گلتاجی از گلچرخ گل

دل را نوروزی کرد

حدیٍث عمر در بهاریه‌ای کوتاه

و گنجای عشق در خنکایی از سال نو

چه زیباست

نوروزتان هماره امروز و امروزتان هماره نوروز

و عشق‌تان

که بر کوبه‌های در گلتاج بهشت می‌کوبد

هماره برقرار