حسین پارسایی تاکید کرد: "بینوایان" در بخش خصوصی تولید و در یک سالن خصوصی روی صحنه رفت و هیچگونه هزینه‌ای را متحمل تئاتر کشور نکرده است.