اردشیر صالح‌پور پژوهش‌گر سنت‌های نمایشی، معتقد است؛ نوروز سنت پاسداشت طبیعت است.