ارکستر "نیایش" 24 شهریورماه جاودانه‌های استاد مجید وفادار را با خوانندگی مجید حسین‌خانی و همخوانی پوراندخت وفادار و متین سوفالی به صحنه خواهد برد.