سرویس معماری هنرآنلاین: سیصد و هشتمین گفتمان هنر و معماری با حمایت انجمن مفاخر معماری ایران و با موضوع "نور در فلسفه معماری و زیست ایران" برگزار می‌شود.

در تعریف این نشست آمده است:فضاهای نوری در معماری، یعنی آن فضاهایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از شعاع نور بهره‌مندند، بر فضاهای غیرنوری نه تنها در ظهور غلبه دارند، بلکه معنی و مفهوم و حتی مفاهیم بنیادی فضاهای غیرنوری جهان، منوط به معنی و مفهوم فضاهای نوری است. این فضاهای نوری در حکم آینه هایی هستند که فضاهای واقعی و جهان ما را احاطه کرده‌اند و از آن‌ها گریزی به خارج نداریم، اما ما جهان واقعی و فضای واقعی را پذیرفته‌ایم زیرا ما به فضاهای نوری، که متمایز کننده‌اند، واقف هستیم. از سوی دیگر می‌توان گفت در کنار فضاهای نوری، فضاهای کور و تاریکی وجود دارند و از این رو که آن‌ها را تنها در فضاهای روشن و نوری می‌توان به جای آورد، تابع فضاهای روشنی یافته می‌شوند. فضاهای روشن آینه‌اند و فضاهای گم شده را در آن‌ها می توان به جای آورد و باز شناخت. در واقع در قلمرو علم و هنر معماری، فضای نوری در شناخت مقدم بر فضای واقعی، تاریک و موهوم است و فضای موهوم و هیولایی بدون نور قابل شناخت نیست.

بر این اساس، معماری همچون هنری برای ساختن فضا از طریق محصور کردن آن‌ها به فضای دیگر است، اما خصوصیت مهم صورت‌های  انضمامی ساختۀ معماری یعنی، سه بعدی بودن فضاهای مسکون انسانی، که در برگیرندگی فضایی را نشان می‌دهد، از صورت‌های نوری در معماری، که متعالی‌تر و لطیف‌تر از صرف صورت‌های فضایی است، جدا شدنی نیست و از این رو، تعریف فضاهای معماری در حقیقت تعریف فضاهای مادی مکان‌هایی است که امتیاز آنها از مکان‌های انتزاعی سه بعدی (هم چنان که در ریاضیات توپولوژیک می‌بینیم) در قبول نور آن‌هاست. خلق فضای معماری با کنش نور معین می‌شود. در خلق و تولید یک محصول معماری، هیچگاه نمی‌توان نور را نادیده گرفت.

وظیفه  اساسی یک معمار، ایجاد توازن و تعادل تا حد مطلق بین بوطیقای فضا و بوطیقای نور، اصل نور و تعاریف مفهومی یک معماری است. در علم الهی، فضا به نحو مطلق فقط فضا و امکان است و فضای جوهر یکتایی همچون نور است و به همین دلیل، نگاه دو جانبه  نور – فضا، در طراحی‌های معماری رجحان دارد. اصل نور و اصالت معماری نوری، معرف یک معماری شرقی است. در مشاهده  اشراقی فضا، انسان طبیعت نوری خود را در فراورده‌های معماری بهتر ادراک خواهد کرد. علاوه بر این، فضای نوری اشراقی، مکان‌های بنیادی معماری را افزایش می‌دهد و نه کاهش. فضای اشراقی در اثر اتصال پس از انفصال بوجود نمی‌آید، بلکه در اساس چنین فضایی توانائی فروریختن مکانها در نور است.

در این نشست دکتر سید موسی دیباج، مهندس حمید میرمیران و مهندس بهارک کشانی به عنوان سخنران و اعضای پنل حضور خواهند داشت.

علاقمندان به شرکت در این نشست می‌توانند چهارشنبه 17 بهمن ماه از ساعت 15:30 الی 17:30 به موزه هنرهای دینی امام علی(ع) واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر، بلوار اسفندیار، پلاک 35 مراجعه کنند.