سرویس معماری هنرآنلاین، این کتاب که توسط مریم کامیار تألیف شده، در سه فصل نگاهی متفاوت به مبانی نشانه شناسی در معماری را به تصویر می‌کشد.

در فصل نخست این کتاب مباحثی چون: مبانی نشانه شناسی تصویری، ریشه‌های نشانه‌شناسی مدرن، رویکردهای اصلی، نشانه‌شناسی، نشانه‌شناسی تصویری، نظریه ارتباطی هنر، نشانه‌شناسی دریافت و پایه‌های نشانه‌شناختی در تفسیر اثر هنری مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل دوم این کتاب نیز شامل مباحثی چون: معماری ساخت‌گرا، تقابل دوگانه معماری و فرهنگ، جستجو در مفاهیم معماری از دیدگاه نشانه‌شناسی،معماری و تحلیل نشانه‌شناسی، مقام معمار در معماری قدیم و جدید، تحلیل فضا در معماری ایران، کشف کیفیت، استقرار کیفیت فضا در معماری ایران، بخش بندی فضا، تأثیر فضا در متن معماری، ساختار نشانه‌ها، ادراک زیبایی و معماری، محتوای اطلاعاتی یک فضا، اطلاعات معنایی و اطلاعات زیبایی‌شناختی، کمیت اطلاعات در زیبایی‌شناختی معماری، نوع اطلاعات و حافظه،نارسایی در فضا، ظرفیت ادراک، ثبات ادراکی در فضا و فرهنگ، عوامل مؤثر در ادراک، نظام درک، اثر محیط در درک، کیهان یا محیط دربرگیرنده، رابطه فضای کیهانی و فضای معماری، کیهان یا فضا، قانون "علیت" پیش‌فرض وجود، معنای فضا، مطلق و رابطه‌ای، مرز میان مکان و فضا، مکان و زمان، مستتر در فضا، اثر مکان، نوع محیط و انتخاب مکان، درک مکان متجانس به‌وسیله‌ی "ماندالا"یا جغرافیای کیهانی، تجسم ماندالا در زمین – مداری، فضا و مکان، مکان در نگرش کیهانی، فضا و انسان،نقش انسان در موجودیت فضا، ارتباط اجزاء با کل، سیستم نظم‌دهنده، سیستم نظم‌دهنده و رشد یابنده، کاربرد هندسه، نسبت‌های شناخته‌شده در هندسه، نسبت ویژه یا برش مربع با قطر خود« ۲ √»، نسبت فی «Φ»، نظریه نظم مطرح می‌شود.

فصل سوم این کتاب به تحلیل ساختارگرایانه فضا "معماری صفوی اصفهان" اختصاص دارد که در آن مباحثی چون: میدان نقش جهان، رویکردی نشانه‌شناسی به میدان نقش جهان، بررسی نشانه‌شناسی فردی فضای مسجد شاه (جنو تایپ)، تناسب در الگوی کالبدی بنا (فنو تایپ)، شواهد وجود نسبت ۲√ در هندسه معماری مسجد شاه، بررسی تناسبات هندسی در اجزاء مجموعه، مقایسه تناسبات هندسی مسجد شاه و مربع زاینده ۲√، مراجع تناسبات هندسی در هنر صفوی، تناسبات آرمانی در مکاتب هنری پیش از صفوی، مقایسه با هنر مکاتب پیش از صفوی، شناخت تابع هندسی در فضای معماری، تابع‌نمایی؛ تابعی متعالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.