به گزارش هنرآنلاین، پلتفرم ۲۸ فصل زمستان خود با محوریت " روایات مشاعات " و اولین نمایش از ورکشاپ این فصل با همین نام را آغاز می‌کند.

"مشاع" که اسمی تماماً روزمره است، از طرفی شکل‌دهنده و از طرف دیگر بازمانده فضای کلی خانه امروزی (آپارتمان) است. از طرفی تعیین‌کننده ساختار فضا، اما انگار در عمل انباشتی از خرده‌فضاهاست که دست‌دومی انگاشته می‌شوند و از فضای روزمره خانگی درون واحدها بیرون افتاده‌اند. این وضعیت مشاعات را به فضاهایی تبدیل می‌کند که ارزشی پارادایمی در بررسی آپارتمان امروزی دارند.

نمایشی است از دو کار، پروژه مشاع و پروژه اتاق؛ هر دو اساس بر بازنمایی و نقد ساختارهایی دارند که بر پایه مالکیت خصوصی بنا شده‌اند. و نگاهی دوباره دارند به ضوابط، زیرساخت‌ها، و نظام‌بندی‌های اجتماعی و سیاسی که سازماندهی‌های فضایی آپارتمان‌های امروز را ایجاد کرده‌اند. موضوعی که از زندگی روزمره ما، تا برنامه‌های مقیاس کلان، قابل بحث است.

 پروژه‌ مشاع،پروژه ای است که در قالب یک کارگاه و پروژه گروهی در سال ۱۳۹۳-۱۳۹۴ انجام شد، و بنا بر خواندن آپارتمان این روزهای تهران از دریچه مشاعات آن داشت. در این پروژه از طریق تولید تصویر، وضع موجود خوانده و نقد شد، و بالقوه‌گی آن بازنمایی‌شد.

پروژه اتاق در نگاه به (مشاعات) آپارتمان امروزی و فرم‌های زیستی مشخص، به بالقوگی و امکان زیست در این فضاها اشاره می‌کند.