به گزارش هنرآنلاین، بر اساس اعلامیه شورای جهانی صنایع‌دستی منطقه آسیا اقیانوسیه، نمایشگاه ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ‌دﺳﺘﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ۲۶ ژاﻧﻮﯾﻪ ۲۰۲۱ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۷ ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از سوی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﻣﺒﺎی و ﺟﯿﭙﻮر ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار می‌شود.

این نمایشگاه مجازی در چند گروه‌های صنایع‌دستی ﭼﺮﻣﯽ، صنایع‌دستی ﺳﻔﺎﻟﯽ ﻭ ﺷﯿﺸﻪ‌ﺍﯼ، صنایع‌دستی ﭘﺎﺭﭼﻪ‌ﺍﯼ، ﺯﯾﻮﺭﺁﻻﺕ، صنایع‌دستی ﭼﻮﺑﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ‌ﺩﺳﺘﯽ ﻓﻠﺰﯼ، صنایع‌دستی ﮐﺎﻏﺬﯼ، ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺩﺳﺖ‌ﺳﺎﺯ برپا خواهد شد.

در اعلامیه شورای جهانی صنایع‌دستی آمده است: ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺯﺩﻩ می‌شود ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۱۵۰ ﻧﻤﺎﯾﺶ‌ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ‌ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﻫﻨﺪ، ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻔﺮﻭﺷﻨﺪ و همچنین ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﻭﺭﮎ‌ﺷﺎﭖ‌ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

در بخش ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻭ ﻣﻼﻗﺎﺕ‌ﻫﺎﯼ ﺁنلاﯾﻦ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻭ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ نیز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﯿﺎ، ﮊﺍﭘﻦ، ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯼ ﻻﺗﯿﻦ، ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ، ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ، ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ، ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺗﮏ‌ﻧﻔﺮﻩ ﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ.

این رویداد به‌منظور گفت‌وگو ﻭ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺭﺍﻩ‌ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺗﻘﺎی ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎﻥ ﻣﺘﻨﻮﻉ ازجمله ﺁﮊﺍﻧﺲ‌ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭﺑﯿﻨﺎﺭﻫﺎﯼ ﺁنلاﯾﻦ برگزار می‌شود. پیش‌بینی می‌شود ﺣﺪﻭﺩ ۶ هزار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۹۰ ﮐﺸﻮﺭ در بخش نماﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ به‌صورت ﺁنلاﯾﻦ، شرکت کنند.

شورای جهانی صنایع‌دستی در این اعلامیه بابیان اینکه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ‌دﺳﺘﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ، ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬﺍﺭﺩﻥ، ﻋﺮﺿﻪ، ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ و ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺕ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﺎﯾﻊ‌ﺩﺳﺘﯽ است از علاقه‌مندان صنایع‌دستی دعوت کرده برای دیدن محصولات به وبسایت نمایشگاه مراجعه کنند.