سرویس مد و لباس هنرآنلاین: وقتی مقولاتی همچون عفاف و حجاب مطرح می‌شود، همواره فضای مابین تکلیفات و تبلیغات رخ می‌نماید، اینکه کدام‌ یک بر دیگری متقدم است با فرض اینکه تکلیفات مقوله‌ای برمبنای قانون شرع است، اما تبلیغات مخاطب را میان انتخاب یا عدم انتخاب مقوله‌ای مخیر می‌سازد.

به‌هرحال برای سوق یافتن جامعه به سمت مقوله‌ای خاص همچون مصرف محصولی یا تبعیت از پدیده‌ای نیاز به معرفی مجاب‌کننده داریم، این که بهترین حالت این است که با استفاده از مؤلفه‌هایی معرفی و تبلیغ می‌شود و زمانی مخاطب برای سوق یافتن به آن ترغیب می‌شود که در وهله نخست اغنا شود.

حجاب در مرحله نخست مقوله‌ای کاملاً شرعی است که مورد تأکید نه اسلام که بسیاری از ادیان آسمانی است اما ماهیتاً و پیش از اینکه در جرگه دستورات دینی قرار گیرد یک رفتار بهنجار اجتماعی است که همچون بسیاری از رفتارهای کنش مند موجب ارتقای سطح فرهنگی جامعه شده و نظم اجتماعی و امنیت روانی را به ارمغان می‌آورد.

مشکل ما در وضعیت ناهنجاری که امروزه در بروز برخی رفتارهای اجتماعی و ازجمله حجاب شاهد آن هستیم ناشی از پرداختی تک‌ساحتی به این پدیده است، یعنی در مواجهه با زنان جامعه خودمان از منظری تکلیفی و مقوله‌ای شرعی به آن نگاه می‌کنیم و در مواجهه با زنانی غیر ایرانی که مثلاً در کسوت گردشگر و مسافر خارجی به ایران می‌آیند، حجاب را در حد رعایت یک هنجار اجتماعی تنزل می‌دهیم، تا جایی که ذهن فعال جامعه ایرانی نسبت به رعایت یا عدم رعایت حجاب، بهنجار بودن و هنجارشکنی یک رفتار اجتماعی را حاکم بر مبانی شرعی و دستورات دینی می‌داند و از آنجا که ذات انسان خام قانون‌گریز است لذا عدم رعایت حجاب را مقوله‌ای مشابه با عدم رعایت قانون حق تقدم در مقررات راهنمایی و رانندگی می‌داند.

واقعیت این است که ما در تبلیغات مقوله‌ای به نام حجاب به ابعاد حیات‌بخش و روح‌بخش آن توجه نکرده‌ایم و اعلانات ما بیشتر بر مقولات سلبی و تأکیدی آن‌هم به شکل یک‌سویه بوده است، به این معنی که حدود و ثغور حجاب این است که گفته می‌شود والا غیر و هیچ بعد انعطافی در نحوه پوشش به لحاظ ظاهری، آزادی انتخاب در رنگ پوشش را لحاظ نکرده‌ایم.

این امر در شرایطی است که با وام‌گیری از دستور و قوانین شرعی مبنی بر پوشش موقر بدن هم در زن و هم مرد البته با حدودی که تعیین‌شده است باید تنوع و آزادی عمل را در نوع طراحی و دوخت پوشش به‌منزله حجاب لحاظ کنیم تا بیشتر از این که با اقدامی یک‌سویه جنبه‌های بازدارندگی حجاب را ترویج دهیم و از نظر خودمان تصور کنیم که درست است، بر جنبه‌های پویای حجاب بر طبق این شعار معروف که حجاب مصونیت است و نه محدودیت اصرار داشته باشیم تا مرد و زن با انتخاب حجاب در امنیت کامل روحی و روانی در جامعه به فعالیت بپردازند.