در این فیلم هوشنگ آزادی ور از ایده‌اش درباره شعر دیگر و ماهیت این نوع شعر حرف می‌زند، و البته می‌گوید: من سخنگوی شعر دیگر نیستم.

سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: هوشنگ آزادی ور، شاعر مستقلی است، با اندیشه مستقل و کلامی مستقل. در این فیلم هوشنگ آزادی‌ور از ایده‌اش درباره شعر "دیگر" و ماهیت این نوع شعر حرف می‌زند، و البته می‌گوید: من سخنگوی شعر "دیگر" نیستم.