سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین:  سال 96 هم اکنون طبلِ رویش زد... پر شد از بهار،  رویید و به همه جانداران ِ زمین سلام گفت... سلام بهار.

شیخ لسان الغیب؛ حافظ شیرازی می‌گوید:

صبا به تهنیت پیر می فروش آمد

که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد

هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای

درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد

تنور لاله چنان بر فروخت باد بهار

که غنچه غرق عرق گشت و گل بجوش آمد

به گوش هوش نیوش از من و به عشرت کوش

که این سخن سحر از هاتفم به گوش آمد

زفکر تفرقه باز آن تاشوی مجموع

به حکم آنکه جو شد اهرمن، سروش آمد

ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد

چه گوش کرد که باده زبان خموش آمد

چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس

سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد

زخانقاه به میخانه می رود حافظ

مگر زمستی زهد ریا به هوش آمد حافظ

هنرآنلاین سال نو را به تمامی هموطنان عزیز تبریک می‌گوید... شاد باشید وُ سلامت!