به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کتاب «به سوی دولت فرهنگ؛ روزگار فرهنگ، هنر و رسانه در دولت دوزدهم» شال گفتگوهای تجربه‌نگاری با سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دوازدهم به‌تازگی توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد و راهی بازار نشر شده است.

در مدخل این‌کتاب به اصول راهبردی در برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره شده و در ادامه به کلان برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب ۹ کلان‌برنامه تقویت ظرفیت‌های عمومی، بهبود کسب و کارهای فرهنگی، عمومی سازی دسرسی فرهنگی، شفافیت، هوشمندسازی فرهنگی، انسجام بخشی دستگاه‌های فرهنگی، ارتقای محتوای تولیدات فرهنگی هنری، گسترش مناسبات فرهنگی ایران و جهان و گسترش گفت و گوهای فرهنگی پرداخته شده است.

این‌کتاب ۲۰۵ صفحه دارد و در پایان آن، گفتگوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دوازدهم با عنوان «چالش‌های تحقق برنامه‌ها» آمده است. گفتگوهای این‌کتاب توسط همایون امیرزاده و محمدرضا بهمنی انجام شده و توسط اسماعیل یزدان‌پور تدوین و تنظیم شده‌اند. در بخشی از مقدمه این‌کتاب آمده است:

«انقطـاع حافظـه سـازمانی در سـطوح مدیـران عالـی و میانـی سـازمان ها یکـی از چالش هــای جــدی در جابه جایی هــای سیاســی و تغییــرات دولت هاســت، چــون آنگونــه کــه بــرای مراقبــت و انتقــال ســاختمان، تجهیــزات، منابــع مالــی و ســایر منابــع ملمــوس ســازمانی تمهیــد و تــدارک صــورت گرفتــه، ســازوکار و مقــررهای بــرای جابجایــی دارایی هــای نامشــهود در نظــر گرفتــه نشــده اســت.

بــا شــناخت ایـن چالـش در نظـام دیوانسـالاری کشـور، جنـاب آقـای دکتـر سـیدعباس صالحـی، وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســا ِمی دولــت دوازدهــم، مســئله مستندســازی و انتقــال تجـارب مدیریتـی و برنامـه ای یـا دانـش ضمنـی بـه دوره هـای بعـدی مدیریتـی ایـن وزارتخانــه و ســایر مدیــران و کارشناســان فرهنگــی کشــور را در دســتور کار قــرار دادنـد.

بـرای تحقـق اتصـال حافظـه سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی، چنـد مسـیر پیمـوده شـده اسـت: نخســت: مهمتریــن اقدامــات در دوره چهارســاله انتخــاب و بــا روایــت تجربه نگارانــه، تهیــه و تدویــن و منتشــر شــد. در ایــن بخــش، ۲۷ گــزارش منتشــر شــده اســت. دوم: بــا معاونــان و مدیــران مراکــز وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، گفت وگــوی تجربه نگارانــه ای انجــام و ضبــط گردیــد. ایــن گفت وگوهــای یک ســاعته و بیشــتر، فرصتــی را بــرای مــرور اهــم فعالیت هــای هــر مجموعــه از منظـر ایشـان فراهـم سـاخته اسـت کـه در اسـناد هـر معاونـت و سـتاد موجـود بـوده و انتشــار غیرکاغــذی داشــته اســت.»