عبدالجبار کاکایی معتقد است در تمام فرهنگ‌های دنیا، ترانه‌های سخیف وجود دارد اما ما با برخورد سلبی با این ترانه‌ها آنها را به یک معضل بدل کرده‌ایم.