سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین، آنچه در کتاب "130 نکته در باب کارگردانی" ارائه شده تجربیات فرانک هاوزر در طول سال‌ها فعالیت در عرصه کارگردانی تئاتر و همچنین تجربیات راس رایش از به کار بستن موفقیت‌آمیز رهنمودهای هاوزر و بسط و گسترش آن‌ها در این حرفه است.

کتاب از بخش‌های "فهمیدن متن نمایشنامه"، "نقش کارگردان"، "گزینش بازیگر"، "نخستین روخوانی"، "قوانین تمرین"، "اساس میزانسن"، "حرف زدن با بازیگران"، "خنده گرفتن"، "میزانسن و دیگر عناصر صحنه" و "آخرین رهنمودها" تشکیل شده است. "پیوست یک: بازی چی چی؟"، "پیوست دو: دوستان و دشمنان"، "پیوست سه: سادگی، تنوع و روشنی"، "پیوست چهار: از ته دل" و "پیوست مترجم: شش رهنمود دیگر برای هنرآموز کارگردانی در ایران" نیز ضمیمه اثرست.

در پیوست مترجم تاکید شده، صدوسی درسی که در این کتاب آمده همگی جهان‌شمول بوده است و هر کارگردان تازه‌کار یا کارکشته‌ای در هر جای دنیا می‌تواند از آن‌ها بهره گیرد. اما این کتاب بر پایه تجربه کارگردانی در غرب و با در نظر گرفتن هنجار و قانون‌های حاکم بر آن نوشته شده است و لزوما همه آن چیزهایی را که کارگردان تئاتر در سرزمین‌های دیگر باید بداند مطرح نمی‌کند. بی‌گمان تئاتر هر سرزمینی شرایط و ویژگی‌های خود را دارد و تئاتر ایران نیز از این مبرا نیست. از این رو، شاید اشاره و تاکید بر چند نکته که در تئاتر ایران دیده می‌شود و ناشی از مسایل ویژه فرهنگی و اجتماعی ماست برای هنرآموز ایرانی بیهوده نباشد و حمید احیا در ادمه به ذکر 6 نکته در این باب پرداخته است. عناوین این 6 نکته که با توضیحات ارائه شده به این ترتیب است:" به حقوق دیگران احترام بگذارید"، "نمایشنامه از آن نمایشنامه‌نویس است"، "مدیر صحنه‌ای مدبر و توانا انتخاب کنید"، "بازیگر را مسخره نکنید"، "به مسایل ایمنی توجه کنید" و "از همه تماشاگران سپاسگزاری کنید".

این کتاب از نخستین مواجهه با متن آغاز می‌شود و در ادامه نکاتی درباره دریافت و تحلیلی متن بیان می‌کند. به موضوعاتی چون نخستین روخوانی، گزینش بازیگر، قوانین تمرین، میزانسن و عناصر به صحنه درآوردن و حتی خنده گرفتن از تماشاگران می‌پردازد.

کتاب "130 نکته در باب کارگردانی" نوشته فرانک هاوزر و راسل رایش با ترجمه حمید احیا از مجموعه "مطالعات اجرا(2): کارگردانی" در شمارگان 1000 نسخه و با قیمت 15 هزار تومان توسط نشر بیدگل به چاپ رسیده است.

Scanbot Mar 6_ 2019 12.54 PM