سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین، این کتاب جلد دوم "تالستوی، فروید، الیاس" است که چندی پیش منتشر شد. این دو کتاب بخشی از پروژه‌ بزرگ "عصر طلایی" است. این پروژه قصد دارد با همین رویکرد جامعه‌شناسی ادبیات و همچنین ریشه‌یابی فلسفی به سراغ هر یک از نویسندگان عصر طلایی رمان‌نویسی روسیه برود. نویسندگانی مانند گوگول، تورگینیف، شولوخف، گورگی و دیگران.

نویسندگان در جلد نخست با رویکرد جامعه‌شناختی، تفسیر مقولات مهمی چون مرگ، تمدن، رنج زیستن، احتضار و جنگ را مدنظر قرار دادند، در جلد دوم با اتخاذ رویکردی فلسفی به تفسیر و تحلیل تاثیر فلسفه‌ آرتور شوپنهاور فلیسوف شهیر آلمانی، بر روی اندیشه و رمان‌های لف تالستوی پرداختند.

شوپنهاور مهم‌ترین فیلسوف منظومه‌ فکری تالستوی بوده است و نویسنده‌ روس او را جز نابغه‌ترین فلاسفه‌ تاریخ می‌داند و به همین دلیل از او تاثیر فراوانی به ویژه از "آناکارنینا" به بعد دریافت کرده است و این اثر را به عنوان ترجمانی از کتاب "جهان هم‌چون اراده و تصور" شوپنهاور نگاشته است.

قدیم‌فلاح و حسینی در این کتاب در فصل نخست که شامل دو بخش می‌شود به توضیح مبسوط فلسفه‌ شوپنهاور پرداختند و با شروع از "ریشه‌ چهارگان اصل دلیل کافی" و با توضیح و تفسیر فلسفه‌ کانت، به مفاهیم اصلی فلسفه‌ شوپنهاور، یعنی "اراده" و "تصور" دست می‌یازند.

این دو مولف با توضیح چیستی معمای این دو مفهوم در دیدگاه فلسفی شوپنهاور، به سراغ حاصل فلسفه شوپنهاور در رابطه با "فلسفه‌ زندگی" می‌روند و در ذیل این مبحث، به مسایلی چون انکار اراده، رنج ماهوی زیستن، چگونگی زیستن، اخلاقیات، عشق و از این قبیل می‌پردازند.

پس از این قدیم‌فلاح و حسینی در فصل دوم فلسفه‌ شوپنهاور را در تمام آثار داستانی تالستوی، از جمله "آناکارنینا"، "جنگ‌و‌صلح"، "رستاخیز"، "سونات کرویتسر" و ... بررسی دقیق و تفصیلی می‌کنند و تمامی شخصیت‌ها، روابط، حوادث، مرگ‌ها، تمایلات و تحولات شخصیتی را براساس اندیشه‌ شوپنهاور تفسیر و واکاوی می‌کنند.

در این کتاب حتی واقعیت "جنگ" را که به ویژه در جنگ و صلح از اهمیت بسزایی برخوردار است، نویسندگان با رویکردی شوپنهاوری که قرابت زیادی هم با نوع رویکرد فروید به آن دارد (که در جلد اول در بخش ضمیمه توضیح داده شده است) تفسیر می‌کنند و نوع نگاه مشترک تالستوی و شوپنهاور و فهم یکسان واقعیات ماهوی زندگی و عینی آن را تبیین و مقایسه می‌کنند.

کتاب "تالستوی و شوپنهاور" نوشته مشترک مسعود قدیم‌فلاح و سینا حسینی در شمارگان 1000 نسخه و با قیمت 12هزار تومان توسط انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ رسیده است.