سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین، این کتاب شامل بخش‌های "اندیشه‌های هنرمندانه و آثارش بر فرهنگ ملل"، "حقیقت در ساحت اجتماعی هنر"، "زمان و زیبایی‌شناسی"، "هنر، تخیل و حقیقت"، "جامعه‌شناسی هنر نوین" و "هنر، شان و مقام محتوی" است.

در کلام نخست کتاب آمده است: "آنچه در این مضمون پی گرفته می‌شود، نگرشی است از بنیان و اساس جامعه‌شناسانه بر کلیت و مجموعه فعالیت‌های ذهنی و ایجاد روابط متقابل که تمام پیوستگی آن‌ها مجموعه‌ای را در عرصه هویت فکری پی می‌ریزد که در ساحتی اندیشمندانه، هنر نام دارد".

در ادامه می‌خوانیم: "در این بینش، همه آنچه مورد نظر نگارنده است بررسی و نگاه به مجموعه یک اثر خاص نیست، بلکه آنچه به جهت جستجو در خویشتن بشر به معنا و ژرف‌نگری انسانی نگاه دارد، شناخت ماهیت و اسکلت وجودی و مکان تراوش تفکر است. از حیث ماهیت‌شناسی در بررسی ارزش هنر و ارزیابی مساله اصالت در هنر که بگذریم، روش برخورد جامعه‌شناسانه در هنر برگرفته از زاویه نگرش خاص هنرمندانه با توجه به واقعیت‌های اجتماعی است".

در این نوشتار آمده است: "در این اجمال، آنچه مورد نظر است از یک سو، ماهیت‌شناسی بینش هنرمندانه است و از سویی دیگر، بررسی عرضه یک اثر هنری در دهه‌های اخیر با عنوان نظریه یا تئوری اصالت هنر که تبیین کننده موجودیت هنر معاصر است. این تئوری با توجه به واقعیت معنایی آن و کوشش‌هایی که در مسیر رخدادهای پوسته‌ای جامعه، رخ می‌دهد در روال ویژه آن، منجر به رد روابط فرهنگی بیگانه می‌شود. طرح اولیه این تئوری در جامعه‌شناسی فرهنگ معاصر، بازده فعالیت‌های فکری عموم جامعه است که با نگرشی بر خویشتن، جنبه علمی حرکت فرهنگی پویا را تبیین می‌کند، و در ازا رفتار متقابل فرد و جامعه، به عنوان اصل کانون نظام‌دهنده تفکر فرهنگی، جای ویژه‌ای را در ایجاد اساس بیش هنرمندانه قوت می‌بخشد، که در نهایت، تعبیر هنرمندانه فرهنگ‌شناسی را با توجه به برآیند این دو وجه که از معادل‌های عمومی، در تئوری ذهن به همراه خواهد داشت".

در ادامه آمده است: "این نگرش، استدلال زیبایی‌شناسانه‌ای را از نظر ریشه‌یابی زیبایی در هنر به چیزی محسوب می‌کند که نه بی‌فایده باشد و نه اندیشه‌ای مرده را ترویج کند. بنابراین با توجه به اصل فوق، آنچه از ذهن بگذرد، ایجادکننده ارتباط و اصل معنای تفکری نو، با توجه به واقعیت اندیشه در هنر معاصر است، زیرا عمل تقابل بر فراز اندیشه صورت پذیرفته و هیچ‌گاه تجمعی سازمان یافته از صورت کاخی بنا شده بر ایجاد ضوابط فرد و جامعه، با مقایسه‌ای جامعه‌شناسانه برقرار نمی‌شود".

سپس تاکید می‌شود: "از رابطه‌ا‌ی که بین افراد در مقیاس‌های گوناگون اندیشه‌ای واقع می‌شود، در صورت حقیقت جامعه‌شناسانه هنر بیشتر مشابه واقعیت دیگر تفکر هنرمندانه‌ای است که هر واقعه اجتماعی را پایه و اساس رخدادهای فکری می‌خوانند و با در نظر گرفتن شکل سیستم و رفتارهای شرکت‌کننده که حادث آن می‌شود بین زمان، فرد، جامعه و فرهنگ با ایجاد فواصل فکری و اندیشه‌ای در زمان، به عنوان پدیده‌ای اجتماعی، از درون آن، حقیقت هنر رخ می‌نماید و قلمرو آن به ناگریز یک مشابهت نمادی از افکار فرد در مقیاس اجتماعی را به همراه خواهد داشت. که در تحلیل تمامیت معنای آن به عنوان اصل اعتباری در تئوری بررسی هنر معاصر مورد نظر واقع می‌شود".

کتاب "نگرشی نو بر هنر معاصر" نوشته سهراب هادی در شمارگان 1500 نسخه و با قیمت 15هزار تومان توسط انتشارات تندیس روانه بازار کتاب شده است. 

کتاب نگرشی نو بر هنر معاصر